Đội ngũ cán bộ

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Vũ Đức Tân

1971

Phó trưởng khoa

tanvd@hict.edu.vn

2

Nguyễn Hữu Uẩn

1969

Giảng viên

uannh@hict.edu.vn

3

Trương Thị Ngân

1977

Giảng viên

ngantt@hict.edu.vn

4

Tạ Thị Dịu

1980

Giảng viên

diutt@hict.edu.vn

5

Phạm Thị Lụa

1982

Giảng viên

luapt@hict.edu.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc lan

1984

Giảng viên

lanntn@hict.edu.vn